หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
วิสัยทัศน์ อบต.พุคา
“ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ทำนาปลอดสารพิษ วิถีชีวิตแบบไทย”
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลพุคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
 
  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา  
 
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์... เพื่อท้องถิ่นไทย
ศูนย์ดำรงธรรม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 199 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 198 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 198 
 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลพุคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รั [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 90 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลพุคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รั [ 4 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 170 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลพุคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รั [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 159 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคก สายจากต้นมะขามวัดบ้าน [ 4 ส.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเกวียนหัก สายจากบ้านน [ 4 ส.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำทิพย์ สายจากบ้านนางสมคว [ 4 ส.ค. 2564 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กศ. มท 0816.5/ว1666 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1665 [คู่มือ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สบ.พถ. มท 0807.2/ว1652  [ 4 ส.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
 
   
   
 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1137 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6/2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
หนังสือที่ลบ 0023.6/ว1130 ลว 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถ่ินอำเภอ ประจำปี 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1124 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ลบ 0023.3/ว 1109 ลว.30 ก.ค.64 เรื่อง ขอเชิญส่งขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1093 ลว.29 ก.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประะจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1066 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เรื่อง แจ้งโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ งวด ที่ 3 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1056 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1055 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุเดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านจัดการศึกษา ไตรมาสที่ 4 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ลบ 0023.5/ว 1046 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
ที่ ลบ 0023.6/ว 1045 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอทางระบบออนไลน์ [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3573 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ลบ 0023.5/ว 3551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 3553 ลว 16 กรกฎาคม 2565 [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1036 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ลบ 0023.5/ว 1032 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ด้านป่าไม้และน้ำบาดาล ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
 
   
   
 
อบต.ลำนารายณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตำบลลำนารายณ์ หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพ [ 22 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.หนองเมือง ประชาสัมพันธ์ โครงการรถ Mobile พาณิชย์!! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จัง [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาแหลม เรื่องดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในศูนย์พักคอยชุมชนตามหลักการของทางสาธารณสุขอย่างถ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวลำ ประกาศ สภา อบต.หัวลำ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวลำ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาพระยาเดินธง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเบียน เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวลำ ประกาศสภา อบต.หัวลำ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หัวลำ สมัยสามัญประจำปี 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับจำปา เรื่อง ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ นาน ๖ เดือน [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับจำปา เรื่อง เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็น [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับจำปา เรื่อง ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับจำปา เรื่อง ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับจำปา เรื่อง! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่อนการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับจำปา เรื่อง เดินหน้าแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับจำปา เรื่อง ตั้งศูนย์ CARE ช่วยผู้พ้นโทษให้มีงานทำ พร้อมคุมโควิคก่อนปล่อยตัว [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับจำปา เรื่อง นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้ภาคประชาชน สั่งเร่งแก้ไขครอบคลุมทั้งระบบ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
กระดานสนทนา
 
 


ทต.แก่งเสือเต้น จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (สาละวิน ๒) หมายเลขทะเบียน บบ ๙๙ [ 4 ส.ค. 2564 ]ทต.แก่งเสือเต้น ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน ๖ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ทต.แก่งเสือเต้น ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ทต.เขาพระยาเดินธง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ตะลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ตะลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.พุคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคก สายจากต้นมะขามวัดบ้าน [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.พุคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเกวียนหัก สายจากบ้านน [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.พุคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำทิพย์ สายจากบ้านนางสมคว [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.บัวชุม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายไร่นายสำราญ หลังวัดลำพญาไม้ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.บัวชุม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายไร่นายอรัญถึงไร่นายเปรี้ยง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.บัวชุม โครงการขุดลอกสระน้ำตามหลักธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) หมู่ที่ 1 อบต.บัวชุม [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ไผ่ใหญ่ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0020 จำนวน 1 เคร [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ไผ่ใหญ่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ไผ่ใหญ่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ไผ่ใหญ่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ งานกองช [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ไผ่ใหญ่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ซับจำปา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]อบต.ซับจำปา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิิบัติงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับจ [ 3 ส.ค. 2564 ]อบต.ชอนน้อย จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย โ [ 3 ส.ค. 2564 ]

 
ชำระภาษีเดือนเมษาไม่ทัน สามารถชำระย้อนหลังได้ไหมค่ะ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 112  ตอบ 0  
อยากทราบรายละเอียดการสมัครเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 117  ตอบ 0  
เรื่องการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเริ่มฉีดเมื่อไหร่ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 99  ตอบ 1  
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 2,251,386 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา