หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
วิสัยทัศน์ อบต.พุคา
“ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ทำนาปลอดสารพิษ วิถีชีวิตแบบไทย”
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลพุคา
คณะผู้บริหาร อบต.พุคา
สมาชิกสภา อบต.พุคา
ตราสัญลักษณ์ของ อบต.พุคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
News
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
 
 
  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
เบอร์โทรศัพท์ 092-493-9195
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์... เพื่อท้องถิ่นไทย
ศูนย์ดำรงธรรม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
แบบโครงการก่ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหน [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 186 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบเดือน [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 638 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 84 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 99 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลพุคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รั [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 442 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ 416-56-00 [ 27 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประม [ 19 เม.ย. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬา ชุดกีฬา และถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรพจำปีงบป [ 18 เม.ย. 2566 ]

 
 
 
 
กิจกรรม
วีดิทัศน์
   
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
   
   
 
ที่ ลบ0023.2/839 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 127 กลับต้นสังกัด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ลบ0023.2/837 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
ที่ ลบ 0023.2/816 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ที่ ลบ0023.2/815 เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ที่ ลบ 0023.4/ว 1869 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1789 ลงวันที่19พฤษภาคม2566 เรื่องแจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ที่ มท 0807.3/ว1513 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 123 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ที่ มท 0807.3/ว1679 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 126 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
มท0807.3/ว1674 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 125 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
ที่ ลบ 0023.5/ว790 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วน [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
ที่ ลบ 0023.5/ว789 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อ่ง ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4-2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 199 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1763 ลว. 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1762 ลว.18 พ.ค.66 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
 
   
   
 
อบต.พุคา ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั [ 27 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
อบต.บ้านกล้วย โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ศิลาทิพย์ บันทึกรายานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.พัฒนานิคม กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนสมบูรณ์ วันอังคาร ที่ 30 พ.ค. 66 ตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 3 บ้านชอนตะเคียน ขยะทั่วไป 487 กก. [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ชอนสมบูรณ์ วันอังคาร ที่ 30 พ.ค. 66 ตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งลาน ขยะทั่วไป 857 กก. [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.พัฒนานิคม โครงการลด คัดแยกขยะ และสร้างรายได้ครัวเรือน เพื่อพัฒนาชุมชน โดยกองทุนธนาคารขยะ เ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ดีลัง งานกองช่างเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย 13 หมู่ 1 และหมู่ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 2 นาย ดำเนินการรับผู้ป่วยหมู่ที่ 6 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง งานกองช่างเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการซ่อมท่อเมนน้ำประปาแตกหมู่ 4 ซอย13 ระหว่างสายโ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง นายสมศักดิ์ สง่าเม่น นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง มอบหมายให้งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง น [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุร [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการตัดหญ้าริมถนนบริเวณเส้นทางไปหลังวัดสะพานอิฐ หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
อบต.ชอนสมบูรณ์ นายกทองใบ เครือคำ (นายกอบต.ชอนสมบูรณ์) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงแจกถุงยังชีพและแพมเพิ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ชอนสมบูรณ์ นางสาววิสุดา กลิ่นสอน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมพรีเซนต์ของบประมาณซ่อมแ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
กระดานสนทนา
 
 


อบต.โคกกะเทียม จ้างจัดทำป้ายโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางขันหมาก จ้างวางบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1 - 12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางขันหมาก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กร 7096 ลพบุรี โดยวิธีเฉ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ท่าดินดำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกรดแต่งเรียบบดทับแน่นถนนสายบ้า [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ท่าดินดำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกรดแต่งเรียบบดทับแน่นถนนสายบ้า [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ท่าดินดำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกรดแต่งเรียบบดทับแน่นถนนสายบ้า [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ท่าดินดำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกรดแต่งเรียบบดทับแน่นถนนสายบ้า [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านใหม่สามัคคี ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ห้วยหิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง ระวิงทอง เชื่อมถนนสายร่วมใจ หมู่ที [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่ใหญ่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในราชการกิจการประปา กองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังเพลิง ซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุม่วง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทม.บ้านหมี่ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.กุดตาเพชร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายไพรวัลย์ ประเสริฐสุข หมู่ที่ 12 บ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.กุดตาเพชร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายเด่นธรณี กลั่นขุนทด หมู่ที่ 11 บ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.กุดตาเพชร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสมหญิง ทวยจตุรัส หมู่ที่ 11 บ้านคลอ [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.โพตลาดแก้ว ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังขอนขว้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.00 เมตร ยาว 405 เมตร พร้อมกำแพงกั้นดิน สูง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.เกาะรัง จ้างวางท่อระบายน้ำ สระหลวงบริเวณที่ดินนายสิงดต ปลื้มมะลัง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะรัง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.เพนียด ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่ใหญ่ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-50-0009 จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง อบต.ไผ่ใ [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
เรื่องการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเริ่มฉีดเมื่อไหร่ (11 ส.ค. 2565)    อ่าน 536  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (11 ส.ค. 2565)    อ่าน 448  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ส.ค. 2565)    อ่าน 858  ตอบ 0  
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
E-Service
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
CLICK
การจัดการองค์ความรู้
KM
CLICK
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
Google Map
แผนที่ดาวเทียม
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
แบบสำรวจ ความพึงพอใจ
CLICK
ประมวลผล การสำรวจ
CLICK
สายตรงปลัด
โทร : 092-461-5699
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
  ด้านช่องทางการให้บริการ
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 7,619,117 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10