หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
วิสัยทัศน์ อบต.พุคา
“ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ทำนาปลอดสารพิษ วิถีชีวิตแบบไทย”
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลพุคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
 
  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา  
 
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์... เพื่อท้องถิ่นไทย
ศูนย์ดำรงธรรม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 151 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 147 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 157 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 158 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 170 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 พุ [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 พุคา คัึ [ 24 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
 
   
   
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 723 ลว.17 พ.ค.64 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 722 ลว.17 พ.ค.64 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ลบ 0023.5/ว 2354 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 713 ลว.12 พ.ค.64 เรื่อง ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
แจ้งสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 2287 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 707 ลว.11 พ.ค.64 เรื่อง การจัดสรรงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 695 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 688 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/687 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 690 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ที่ ลบ 0023.5/ว 682 เรื่อง แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ที่ ลบ 0023.5/ว 679 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 678 ลว.6 พ.ค.64 เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ที่ ลบ 0023.3/ว 677 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ที่ ลบ 0023.3/ว 676 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
หนังสือที่ลบ 0023.1/ว2218 ลว 5 พ.ค.64 เรื ื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ลบ 0023.5/ว 662 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 661 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 657 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
 
   
   
 
ทต.เขาพระงาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังขอนขว้าง การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณะภัย(วาตภัย) [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชัยบาดาล 10 มาตราการประจำวันป้องกันโควิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.เขาพระยาเดินธง คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2366/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซม ม.2 ต.เกาะแก้ว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.เกาะแก้ว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หัวสำโรง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปภ.รับแจ้งเหตุสาธารณภัย [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.พัฒนานิคม การมีส่วนร่วมของประชาชน : ในกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ไปใ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.หนองรี มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.บัวชุม มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองเมือง ช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนชาว หมู่ 5 ต.หนองเมือง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ทต.พัฒนานิคม ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ ครั้งที่ 8/ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
กระดานสนทนา
 
 


ทม.บ้านหมี่ จ้างทำป้ายไวนิล ( ร.๑๐ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ทม.บ้านหมี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ทม.บ้านหมี่ จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี [ 13 พ.ค. 2564 ]ทม.บ้านหมี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระยาเดินธง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.ตะลุง จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเ [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 302 [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 302 [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.โคกกะเทียม ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.โคกกะเทียม ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.โคกกะเทียม ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน17 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3/5 (ซอยริมชล) หมู่ที่ 3 โดยวิ [ 11 พ.ค. 2564 ]

 
ชำระภาษีเดือนเมษาไม่ทัน สามารถชำระย้อนหลังได้ไหมค่ะ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 29  ตอบ 0  
อยากทราบรายละเอียดการสมัครเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 65  ตอบ 0  
เรื่องการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเริ่มฉีดเมื่อไหร่ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 36  ตอบ 1  
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 1,626,024 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา