หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พุคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานจัดทำกฎบัตร การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
- งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
- งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
- งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไป ตามนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
- งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ
- งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
กองการศึกษาฯ
 
งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจการสภา อบต.
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
- งานการเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมาย งานคดี และนิติกรรม
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสังคมสงเคราะห์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบพิบัติต่างๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา
คนพิการและทุพพลภาพ
- งานประสานและร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสงเคราะห์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการท่องเที่ยว
- งานปรับปรุงบูรณะและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานบริการข้อมูลและ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือท่องเที่ยว
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบุคลากร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการเกษตร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมทางด้านการเกษตร
พืชไร่ พืชสวน
- งานเพาะปลูก
- งานการขยายพันธุ์พืช
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมปศุสัตว์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
- งานการประมง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานควบคุมด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมการประกอบการค้า
ที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานวางแผนด้านสาธารณสุข
- งานจัดทำแผนตามโครงการบริหาร
สาธารณสุขให้สอดคล้อง
กับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
 
งานการเงิน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดตั้งงบประมาณ
รายรับรายจ่ายประจำปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับ
การเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการบัญชี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา
การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา)
- งานการจัดทำบัญชีและ
ทะเบียนพัสดุ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนที่ภาษี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแผนที่ภาษี
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนพาณิชย์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานก่อสร้าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานประมาณราคา งานออกแบบ
- งานควบคุมก่อสร้างทุกประเภท
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประสานสาธารณูปโภค
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานการไฟฟ้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานผังเมือง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจและแผนที่
- งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- งานการพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคมขนส่ง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานควบคุมตรวจสอบและ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
ต่อเติมอาคาร
- งานยกเลิกใบอนุญาต
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานบริหารการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจัดการศึกษา
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานพัฒนาบุคลากร และสถานศึกษา
- งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินต่างๆ
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ
และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานด้านบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานด้านบุคลากร
- งานด้านอาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- งานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
- งานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
- งานด้านส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจการโรงเรียน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ
และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 8,609,779 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10