หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
โครงสร้างองค์กร
>
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
         
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
กองการศึกษาฯ
 
งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจการสภา อบต.
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
- งานการเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมาย งานคดี และนิติกรรม
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสังคมสงเคราะห์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบพิบัติต่างๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา
คนพิการและทุพพลภาพ
- งานประสานและร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสงเคราะห์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการท่องเที่ยว
- งานปรับปรุงบูรณะและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานบริการข้อมูลและ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือท่องเที่ยว
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบุคลากร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการเกษตร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมทางด้านการเกษตร
พืชไร่ พืชสวน
- งานเพาะปลูก
- งานการขยายพันธุ์พืช
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมปศุสัตว์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
- งานการประมง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานควบคุมด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมการประกอบการค้า
ที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานวางแผนด้านสาธารณสุข
- งานจัดทำแผนตามโครงการบริหาร
สาธารณสุขให้สอดคล้อง
กับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
 
งานการเงิน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดตั้งงบประมาณ
รายรับรายจ่ายประจำปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับ
การเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการบัญชี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา
การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา)
- งานการจัดทำบัญชีและ
ทะเบียนพัสดุ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนที่ภาษี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแผนที่ภาษี
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนพาณิชย์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานก่อสร้าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานประมาณราคา งานออกแบบ
- งานควบคุมก่อสร้างทุกประเภท
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประสานสาธารณูปโภค
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานการไฟฟ้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานผังเมือง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจและแผนที่
- งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- งานการพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคมขนส่ง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานควบคุมตรวจสอบและ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
ต่อเติมอาคาร
- งานยกเลิกใบอนุญาต
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานบริหารการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจัดการศึกษา
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานพัฒนาบุคลากร และสถานศึกษา
- งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินต่างๆ
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ
และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานด้านบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานด้านบุคลากร
- งานด้านอาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- งานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
- งานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
- งานด้านส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจการโรงเรียน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ
และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 5,092,593 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10