คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ


Line ตำบลพุคาน่าอยู่


คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา


คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา


คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงและรื้อถอนอารคารองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา


แบบฟอร์มแจ้งซ่อม ออนไลน์


คำร้องทั่วไป ออนไลน์

  (1)     2